دوشنبه ١٥ خرداد ١٤٠٢

 

                                       

شرح وظایف واحد مدد کاری

مددکاری اجتماعی: خدمت حرفه ای است مبتنی بر دانش ، اصول ، مهارت و روشها با هدف کمک به افراد، گروهها و جامعه تا بتوانند با تکیه بر توانمندیهای و امکانات موجود برای حل مشکل و یا رفع نیاز خود اقدام نمایند و به استقلا ل نسبی و رضایت خاطر فردی دست یابند.

 

 

روشهای مددکاری اجتماعی:

1.     روشهای مستقیم(چهره به چهره)

الف) مددکاری فردی یا کار با فرد: هنر کمک کردن به فرد به منظور پیشرفت و توسعه استعدادهای نهفته وی و استفاده از آنها برای حل مسائل و مشکلاتی که در محیط اجتماعی خود  با آنها روبرو می گردد.

ب) مددکاری گروهی یا کار با گروه : در این روش گروهی از افراد که مشکل مشترک دارند مراجع محسوب می شوند. در کار گروهی هدف توانا کردن فرد  و پیشرفت دادن نحوه انجام وظیفه و کارکرد اجتماعی فرد از طریق تجربه های آکاهانه  و عمدی گروهی است.

ج) مددکاری جامعه ایی یا کار با جامعه : در این روش مردم یک محله یا منطقه مراجع محسوب می شوند که برای رفع نیاز یا مشکل مشترک بیشتر مردم یک منطقه یا محله  با استفاده از توان آنها و امکانات موجود در جامعه و با بهره گیری از فنون برنامه ریزی اجتماعی منطقه ایی و محله ایی خدمات مددکار به مردم عرضه می شود.

2.     روشهای غیر مستقیم:

در این روشها خدمات مددکاری به صورت چهره به چهره به مراجعان عرضه نمی شود بلکه نتایج حاصل از آنها برای بهبود اوضاع مراجعان موثر واقع می شود:

الف) مدیریت موسسات اجتماعی و سازمان بخشی آنها.

ب) تحقیقات اجتماعی.

ج) اقدام اجتماعی: در این روش مددکار اجتماعی یافته های خود را درباره مشکلات یا نیازهای گروههای هدف، از طریق ارایه پیشنهاد ، تصویب قوانین ، تدوین برنامه های اجرایی در سطح کلان جامعه و ایجاد تسهیلات جدید به آنها ارایه می نماید.

 

شرح وظایف مددکار

1.      ارجاع بیماران نیازمند حمایت اجتماعی و مالی به مراکز حمایتی اعم از کمیته امداد ،بهزیستی و ...

2.      جذب افراد خیر جهت رسیدگی به خانواده های بی بضاعت

3.      مصاحبه و بررسی مسائل و مشکلات بهداشتی، درمانی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی،فرهنگی، حقوقی بیماران

4.      بررسی امکانات و استفاده از منابع برای بیماران و اتخاذ راه حلهای مناسب جهت رفع مشکل آنان

5.      تهیه گزارش نهایی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی بیماران و ارائه آن به مقام مافوق

6.      تماس با موسسات درمانی در ارتباط با هماهنگی و کاهش مشکلات بیماران بستری و سرپاییکه به درمان نیاز دارند

7.      راهنمایی و هدایت بیماران جهت استفاده از خدمات بیمه ای و تصمیم و گسترش بیمه همگانی

8.      تهیه بانک اطلاعاتی در مورد منابع اجتماعی ، رفاهی و پزشکی موجود در جامعه و به روز نگاه داشتن این اطلاعات

9.      شناسایی بیماران مشکل دار در استفاده از خدمات درمانی و بیمارستانی و ارائه راه حل و تلاشجهت حل این مشکلات

10.  ثبت دفتری اطلاعات مربوط به بیماران سرپایی وبستری در واحد جهت ارائه عملکرد ماهیانه یاسالیانه

11.  تحقیق و بررسی در زمینه شناخت مسائل ومشکلات اجتماعی ، اقتصادی ،خانوادگی، روانی ودرمانی بیماران با مراجعه روزانه به بخشهای بیمارستان و تماس با پزشک وبیمار وسایر کادر درمانی ومذاکره با بیماران

12.  ارائه گزارش واطلاعات به مقامات مسئول بیمارستان ویامراکز بهداشتی ودرمانی وکسب اطلاعات موردنیازبمنظورحل مشکلات بیماران

13.  بازدید منزل بیماران در صورت ضرورت بنا به تشخیص مسئول واحد

14.  بررسی و پیگیری مسائل مربوط به کودک آزاری و وقوع جرم و جنحه در مورد کودکان مراجعه کنندهبه بیمارستان

15.  انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

اصول مددکاری اجتماعی:

 

 

* اصل پذیرش

یکی از مهمترین اصولی را که مددکاران باید رعایت کنند اصل پذیرش می باشد. مددکار اجتماعی مددجو را باید با گشاده رویی و احترام بپذیرد و به حرفهای او گوش دهد و واکنش کلامی غیر کلامی مناسبی از خود نشان دهد. رعایت اصل پذیرش به این علت از اهمیت ویژهای برخوردار است که مددجو برای اولین بار است که با مددکار اجتماعی برخورد پیدا می کند و این برخورد اولیه می تواند اطمینان و اعتماد وی را جلب کرده و او را در جهت بیان مشکل واقعی کمک کند و بدین طریق مددجو به این اطمینان برسد که مددکار برای وی احترام واهمیت قائل است.تاکید اصلی اصل پذیرش بر این می باشد که مددجو را آنچنان که هست بپذیریم بدور از جنس،سن، رنگ ...

* اصل فردیت

تاکید اصلی اصل فردیت در مددکاری اجتماعی بر اینست که مددکار اجتماعی در تدوین برنامه های کمکی برای حل مشکلات مددجو باید وضعیت آنها را در نظر بگیرد. به طور نمونه اگر دو مددجو با یک مشکل مشترک به مددکار اجتماعی مراجع کنند مددکار اجتماعی نمی تواند برای حل مشکل این دو مددجو یک راه حل مشترک ارائه دهد چرا که فقط می تواند مشکل مشترک باشد ولی عوامل بروز مشکل، امکانات موجود هر دو مددجو برای حل مشکل می تواند متفاوت باشد.

* اصل راز داری حرفه ای

با توجه به اهمیت این اصل، در سوگند نامه مددکاری به پنهان داشتن اسرار مردم از نامحرمان تاکید شده است. در اصل رازداری نکاتی می باشد که مددکار اجتماعی ملزم به رعایت آن می باشد اینکه مددکار اجتماعی به مددجو از آن اول نباید قول دهد که اسرار وی را با کسی در میان نخواهد گذاشت چرا که ممکن است مددکار اجتماعی در شرایطی مجبور باشد برای حل مشکل مددجو متخصصان دیگر را در جهت حل مشکل در جریان قرار دهد و حتی زمانی که امکان آسیب، خطر جانی برای مددجو وجود دارد.

* اصل رابطه حرفه ای

یکی از مهمترین اصول مددکاری اجتماعی اصل رابطه حرفه ای است. رابطه حرفه ای یعنی احترام به قدر وشان انسان و اراده و آزادی او.

رابطه مددکاری فرایندی است فعال بدین معنی که این رابطه در سطح کلامی وغیر کلامی ،دائما در حال تغییر است. این رابطه فعال فرایندی اساسی است که مددکار و مددجو را در بیان و برآوردن نیازها و حل مشکلات یاری می دهد. رابطه حرفه ای یک ارتباط منطقی است که بر اساس اصول مددکاری اجتماعی برقرار شده است این رابطه از ابتدای مراجعه مددجو به مددکار اجتماعی آغاز می شود و تا آخرین مرحله یعنی تا پیگیری ادامه دارد. رابطه حرفه ای یعنی اعتماد متقابل بین مددکار و مددجو. در رابطه حرفه ای پذیرش دو سویه بین مددکار و مددجو برقرار است.

اولین منبع کمکی که در رابطه حرفه ای شناخته می شود خود مددجو، نیروهای او، امکانات او، استعدادها، ظرفیت ها و تجربیات اوست و بعد از آن منابع در اختیار خانواده، بستگان، جامعه  و منابع مرتبط با مشکل مددجو. این درجه از اطلاعات آگاهی و شناخت مددجو را برای پیشگیری وحل مشکلات کمک می کند.

رابطه حرفه ای همچون یک پل ارتباطی قابل اعتماد، ردوبدل شدن احساسات و راهنماییها را میسر می سازد. همچنین زمینه های بازتوانی، اعتماد به نفس را در مددجو فراهم می کند و فرصت های مناسب را برای توان بخشی مددجو ایجاد می کند و همچنین بستری است برای ارزیابی فعالیت های مددکار اجتماعی.

* اصل مشارکت

با توجه به اینکه در فرایند حل مشکل مددجو می تواند موثرترین وآگاه ترین فرد به امکانات ومنابع باشد لذا تاکید زیادی به مشارکت دادن وی است.

* اصل خود آگاهی مددکار اجتماعی

مددکار اجتماعی قبل از اینکه در حرفه مددکاری اجتماعی قرار گیرد باید به خودشناسی برسد یعنی به نقاط قوت وضعف خود آگاه گردد. اصل خود آگاهی به مددکار اجتماعی در خدمت رسانی وکمک بهتر یاری می رساند .

 

 

امتیازدهی
تمامی حقوق برای بیمارستان شهید رجایی گچساران محفوظ می باشد.