دوشنبه ١٥ خرداد ١٤٠٢

منشور حقوقی بیمار

 

 

 

1- بيمار حق دارد در اسرع وقت درمان و مراقبت مطلوب، مؤثر و همراه با احترام كامل را بدون توجه به عوامل نژادي ، فرهنگي و مذهب از گروه درمان انتظار داشته باشد.

2- بيمار حق دارد محل بستري ، پزشك ، پرستار و ساير اعضاي گروه معالج را در صورت تمايل بشناسد.

3- بيمار حق دارد در خصوص مراحل تشخيص ، درمان و سير پيشرفت بيماري خود اطلاعات ضروري را شخصا و يا در صورت تمايل از طريق يكي از وابستگان از پزشك معالج در خواست نمايد. به طوري كه در فوريت هاي پزشكي اين امر نبايد منجر به تاخير در ادامه درمان و ياتهديد جاني بيمار گردد.

4- بيمار حق دارد قبل از معاينات و اجراي درمان اطلاعات ضروري در خصوص عوارض احتمالي و يا كاربرد ساير روشها را در حد درك خود از پزشك معالج دريافت و در انتخاب شيوه نهائي درمان مشاركت نمايد.

5- بيمار حق دارد درصورت تمايل شخصي و عدم تهديد سلامتي آحاد جامعه طبق موازين قانوني رضايت شخصي خودرا از خاتمه درمان اعلام ويا به ديگر مراكز درماني مراجعه كند.

6- بيمار حق دارد جهت حفظ حريم شخصي خود از محرمانه ماندن محتواي پرونده پزشكي نتايج معاينات ومشاوره هاي باليني جز در مواردي كه بر اساس وظايف قانوني از گروه معالج استعلام صورت گيرد ، اطمينان حاصل نمايد.

7- بيمار حق دارد از رازداري پزشك و ديگر اعضاي تيم معالج برخوردار باشد لذا حضور باليني افرادي كه مستقيما در روند درمان شركت ندارند، موكول به كسب اجازه بيمار خواهد بود .

8- بيمار حق دارد از دسترسي به پزشك معالج و ديگر اعضاي اصلي گروه معالج در طول مدت بستري ، انتقال و پس از ترخيص اطمينان حاصل نمايند.

9- بيمار حق دارد با كسب اطلاع كامل از نوع فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي بيمارستان كه بر روند سلامتي و درمان او مؤثرند تمايل و رضايت شخصي خود به مشاركت را اعلام و يا در مراحل مختلف پژوهش از ادامه همكاري خود داري نمايد.

10- بيمار حق دارد در صورت ضرورت اعزام و ادامه درمان در ساير مراكزدرماني، قبلا مهارت گروه معالج، ميزان تعرفه‌ها و پوشش بيمه مشی: راهنمایی و هدایت گیرندگان خدمت در سطح بیمارستان
بیانیه خط مشی
نظر به لزوم راهنمايي و هدايت گيرندگان خدمت درباره ي دسترسي به خدمات،فضاهاي فيزيكي مورد نياز، خدمات جنبي و رفاهي در بيمارستان،
سياست هاي زير در اين باره اتخاذ گرديده است:
1 كليه پرسنل ملزم به راهنمايي و هدايت صميمانه و محترمانه مراجعين بيمارستان مي باشند. -
2 واحد آموزش همگاني )آموزش بيمار( به صورت تلفني و حضوري پاسخگوي تمام مراجعين مي باشد -
3 آموزش هاي ارتقاي سلامت براي تمام مراجعين رايگان مي باشد. -
4 مسيرهاي دسترسي به تمام مناطق مجازبراي مراجعين بيمارستان، مشخص و باز مي باشد. -
5 هرنوع تغيير كاربري و انسداد مسيرهاي عبور و مرور مراجعين منوط به تعيين محل جديد و مسير دسترسي مي باشد. -
6 آگاهي و دانايي حق تمام مراجعين بيمارستان مي باشد. -
شیوه انجام کار)شیوه انجام کار بصورت گام به گام و همراه با مسئول زمان و مکان اجرا(:
1 متصدي پذيرش، در زمان پذيرش، اطلاعات اوليه را در اختيار بيمار قرار مي دهد. -
2 پرستار در حين پذيرش بيمار در بخش، خدمات قابل دسترسي در بخش را براي بيمار توضيح داده و در فرم آموزش ثبت مي نمايد. -
3 مدير بيمارستان بروز رساني تعرفه هاي اعمال جراحي شايع و هتلينگ در داحد هاي پذيرش، حسابداريف ترخيص و سالن هاي اصلي انتظار -
مراجعين نظارت مي نمايد.
4 مسئول روابط عمومي كارايي تابلوها و خطوط راهنما در هدايت مراجعين نظارت نموده و در صورت نياز به اقدام اصلاحي، موارد را از طريق ذفتر -
بهبود كيفيت و كميته اخلاق پزشكي پيگيري مي نمايد.
5 واحد آموزش به بيمار آموزش هاي لازم را بصورت گروهي و فردي براي بيماران ارايه مي دهد. -
6 بنر هاي مشور حقوق بيمار در ورودي راهروها و بخش ها نصب است/ و آموزش هاي لازم در بدو ورود توسط پرستار به بيماران داده مي شود -
منابع:  هاي خدمات در مركزدرماني مقصد مطلع گردد.

 

امتیازدهی
تمامی حقوق برای بیمارستان شهید رجایی گچساران محفوظ می باشد.