دوشنبه ١٥ خرداد ١٤٠٢

مسئول خدمات:غلامرضا ایوبی

شرح وظایف مسئول خدمات بیمارستان

نظارت برانجام امور مربوط به فضای سبز ساختمان و تاسیسات آن

نظارت بر کار تاسیسات

نظارت بر حسن انجام کار مرکز تلفن

نظارت بر کار خرید و کارپردازی

نوشتن برنامه کاری پرسنل خدمات . مرکز تلفن . آبدارخانه . امحاء زباله . سردخانه و تاسیسات

برنامه ریزی در جهت نظافت عمومی

نظارت بر فضای سبز بیمارستان

تعیین محل کار خدمتگزاران و نظارت بر امور نظافت و تعیین ساعت کشیک و کنترل ورود و خروج آنان.

عضو کمیته کنترل عفونت بیمارستان در جلسات مربوطه

پی گیری در جهت تخلیه زباله های معمولی و امحاء زباله های عفونی

راهنمایی و دادان تعلیمات لازم به کارکنان تحت سرپرستی در حین انجام وظایف محوله آنان

تهیه گزاشات لازم از قبیل اتش سوزی . خرابی . دزدی و اطلاع فوری اتفاقات و حوادث به مسئول مربوطه

نظارت و برنامه ریزی جهت امور رفاهی پرسنل

نظارت در جهت رعایت لباس فرم پرسنل تحت سرپرستی

سرکشی مداوم از قسمتهای بیمارستان در جهت کنترل رعایت مسائل بهداشتی و نظافت

برنامه ریزی در جهت انجام سمپاشی قسمتهای مختلف بیمارستان با هماهنگی کارشناس بهداشت محیط

نظارت بر اطفاء حریق

نظارت بر حسن انجام کار پرسنل نقلیه و برنامه نویسی کاری آنان

مدیریت و نظارت بر نحوه مصرف حامل های انژی متاقبآ کاهش هزینه های جاری سیستم

پیگیری رفع نواقص تعمیراتی و ساختمانی

پاسخ به مکاتبات اداری مرتبط با خدمات

انجام امور محوله از سوی مقام مافوق در جهت پیشبرد اهداف سیستم

امتیازدهی
تمامی حقوق برای بیمارستان شهید رجایی گچساران محفوظ می باشد.