دوشنبه ١٥ خرداد ١٤٠٢

مدیریت بیمارستان شهید رجایی گچساران به عهده روح الله کهزادی آزاد کارشناس پرستاری میباشد.

شرح وظایف مدیر بیمارستان

داخلی اتاق مدیر :207

امتیازدهی
تمامی حقوق برای بیمارستان شهید رجایی گچساران محفوظ می باشد.