دوشنبه ١٥ خرداد ١٤٠٢


اهداف استراتژیک بیمارستان ( Strategic Goals)


اهداف استراتژیک بیمارستان شهید رجایی گچساران به شرح زیر می باشد:


S1G1-ارتقاء سیستم پیگیری و وصول مطالبات بیمارستان

S2G1-افزایش مشارکت بخش خصوصی و تلاش در جهت جذب کمکهای خیرین

S3G1-کسب عنوان بیمارستان سطح یک دوستدار ایمنی بیمار  

S4G1-ارتقاء تیم برنامه ریزی بیمارستان

S4G2-اصلاح ارتقاء سیستم مدیریت و رهبری

S5G1-ارتقاء نظام ارائه خدمات تخصصی پزشکی از طریق برنامه ریزی برای جذب و حفظ پزشکان

S5G2-بهسازی بخش ها و واحد ها در جهت افزایش رفاه و رضایتمندی بیماران

S5G3-ارتقاء کیفیت ارائه خدمات درمانی و مراقبت های ارائه شده از طریق رعایت استاندارد

S6G1-حمایت از مادران شاغل شیرده

S6G2-تداوم و تسهیل امکانات شیردهی مادران شاغل

S7G1-پیاده سازی برنامه های حاکمیت بالینی و اعتبار بخشی بیمارستان

 

امتیازدهی
تمامی حقوق برای بیمارستان شهید رجایی گچساران محفوظ می باشد.