دوشنبه ١٥ خرداد ١٤٠٢

 

منشور حقوق کارکنان .

1.   پرسنل بیمارستان حق دارنددر قبال ارائه مراقبت مطلوب و موثر از جانب بیماران و همراهان مورد احترام کامل قرار گیرند.

2.  پرسنل بیمارستان حق دارند فقط در چارچوب وظایف قانونی و بر اساس اصول علمی و دستورالعملهای مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به ارائه خدمت و روشهای درمانی اقدام نمایند .

3.  پرسنل بیمارستان حق دارند جهت ارائه مراقبت مطلوب و موثر محیطی آرام و امن داشته باشند .

4.   پرسنل بیمارستان حق دارند از هرگونه تعرض و پرخاشگری گفتاری و کرداری احتمالی توسط بیماران و یاهمراهان در امان باشند .

5.  پرسنل بیمارستان حق دارندعلیرغم درخواست و اصرار بیماران از انجام دادن اعمال خلاف اصول و قواعد حرفه ایکه موجب آسیب دیدن جسمی یا روحی بیمار میشود امتناع نمایند .

6.  پرسنل بیمارستان حق دارند بر اساس شرح وظایف و زیر نظر مسئول مربوطه و بر اساس قوانین و مقررات

 درانجام وظایف قانونی خود مستقل باشند .

7. پرسنل بیمارستان حق دارند از سلوک مناسب و تکریم از سوی مسئولین، کارکنان، ماموران دولتی،

 بازرسان،بیماران و همراهان ایشان برخور دار شوند .

8. پرسنل بیمارستان حق دارند از حمایت و مساعدت قضایی از سوی مسئولین ، در مواردی که به دلیل 

انجاموظایف شغلی مورد پیگرد قرار می گیرند ، برخوردار شوند .

9.  پرسنل بیمارستان حق دارند از آخرین دستورالعملها و روشهای نوین درمانی و آئین نامه هایی که مرتبط 

باوظایف شغلی آنان میباشد در چار چوب مقررات مربوطه بهره مند شوند .

 

تمامی حقوق برای بیمارستان امام خمینی دهدشت محفوظ می باشد.