دوشنبه ١٥ خرداد ١٤٠٢

برای آگاهی ازخبرهای بیمارستان به آدرسemamkhomeini.yums.ac.irمراجعه کنید

 

شماره تلفن های تماس:3225901-3225903-3225904-3225905

شماره تلفن مدیر بیمارستان:3225900

تمامی حقوق برای بیمارستان امام خمینی دهدشت محفوظ می باشد.