جمعه ٠١ بهمن ١٤٠٠

 

 

مسئول بخش: حمید نیک کار

مدرک:کارشناس پرستاری

در این بخش 45 تخت فعال60 پرستار مرد و زن و 6تا بهیار به صورت شبانه روزمشغول به کار هستند.

که ازاین تعداد5نفرواحد نوارقلب می باشند.ضریب کل کادرپرستاربه تخت2می باشد

تمامی حقوق برای بیمارستان امام خمینی دهدشت محفوظ می باشد.