جمعه ٠١ بهمن ١٤٠٠

مسئول بخش:جمشیدکاظمی                     

مدرک :لیسانس پرستاری

این بخش دارای 31 تخت فعال ودارای 26پرسنل پرستار می باشد که در سه شیفت صبح وعصر و شب انجام وظیفه می نمایند

ضریب کل کادرپرستاری به تخت8/می باشد 

تمامی حقوق برای بیمارستان امام خمینی دهدشت محفوظ می باشد.