© همۀ حقوق این وب سایت متعلق به بيمارستان شهيد رجايي گچساران است.
9734 - واحد خدمات

مسئول خدمات:غلامرضا ایوبی

شرح وظایف مسئول خدمات بیمارستان

نظارت برانجام امور مربوط به فضای سبز ساختمان و تاسیسات آن

نظارت بر کار تاسیسات

نظارت بر حسن انجام کار مرکز تلفن

نظارت بر کار خرید و کارپردازی

نوشتن برنامه کاری پرسنل خدمات . مرکز تلفن . آبدارخانه . امحاء زباله . سردخانه و تاسیسات

برنامه ریزی در جهت نظافت عمومی

نظارت بر فضای سبز بیمارستان

تعیین محل کار خدمتگزاران و نظارت بر امور نظافت و تعیین ساعت کشیک و کنترل ورود و خروج آنان.

عضو کمیته کنترل عفونت بیمارستان در جلسات مربوطه

پی گیری در جهت تخلیه زباله های معمولی و امحاء زباله های عفونی

راهنمایی و دادان تعلیمات لازم به کارکنان تحت سرپرستی در حین انجام وظایف محوله آنان

تهیه گزاشات لازم از قبیل اتش سوزی . خرابی . دزدی و اطلاع فوری اتفاقات و حوادث به مسئول مربوطه

نظارت و برنامه ریزی جهت امور رفاهی پرسنل

نظارت در جهت رعایت لباس فرم پرسنل تحت سرپرستی

سرکشی مداوم از قسمتهای بیمارستان در جهت کنترل رعایت مسائل بهداشتی و نظافت

برنامه ریزی در جهت انجام سمپاشی قسمتهای مختلف بیمارستان با هماهنگی کارشناس بهداشت محیط

نظارت بر اطفاء حریق

نظارت بر حسن انجام کار پرسنل نقلیه و برنامه نویسی کاری آنان

مدیریت و نظارت بر نحوه مصرف حامل های انژی متاقبآ کاهش هزینه های جاری سیستم

پیگیری رفع نواقص تعمیراتی و ساختمانی

پاسخ به مکاتبات اداری مرتبط با خدمات

انجام امور محوله از سوی مقام مافوق در جهت پیشبرد اهداف سیستم

امتیازدهی
عنوان

آدرس : استان كهگيلويه وبويراحمد - خيابان بلاديان - ميدان پرستار -بيمارستان شهيد رجايي

تلفن : 2224711-2224811 -0742

تلفكس : 2222324 - 0742

آدرس صفحه الكترونيكي : http://rajaeeg.yums.ac.ir

نقشه هوایی بیمارستان شهید رجایی