دوشنبه ٠٥ تير ١٣٩٦
اوقات شرعی


بیمارستان شهید رجایی

یکی از مراکز درمانی دانشکاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد می باشد که دارای 175  تخت فعال و 136 تخت مصوب   و14  بخش  و واحد می باشد .این مرکز دارای بیش از 1000مراجعه کننده در سال است که دارای 505  کارمند می باشد . استراتژی مرکز  مذکور  این است که در قرن  بیست ویکم به صورت یک مرکز بزرگ درمانی درآمده  و باتکیه بر توانمندیها ،دانش ،تخصص و تجربیات موفق کارکنان و با استفاده از امکانات و فن آوری نوین در راستای بهبود مستمر خدمات  درمانی ، همسو با سیاستهای کلان دانشگاه ،مصمم به استقرار و حفظ سیستم مدیریت یکپارچه بر اساس استانداردهای مدیریت کیفیت باشد تا با صیانت از ارزشهاي والاي انساني و مبتني بر فرهنگ اسلامي و ايراني و بر پايه برابري كرامت ذاتي تمامي گيرندگان خدمات سلامت و باحفظ سرمایه های ملی و حفاظت از محیط زیست ،موجبات افزایش رضایتمندی بیماران ،کارکنان ، تامین کنندگان و سایر ذینفعان را فراهم آورد و در همین راستا   اهداف کلان   خود را به شرح ذیل اعلام می دارد :

1.   ارائه خدمات سلامت مبتنی بر احترام به حقوق و رعايت کرامت انسانی بيماران و ارباب  رجوع

2.   افزایش سطح علمی کارکنان و ترویج فرهنگ کار، ایمنی وبهداشت شغلی و ایجاد تعلق خاطر نسبت به محیط زیست در بیمارستان

3.   استفاده بهینه  ازمنابع انسانی ،مالی ،وامکانات وتجهیزات در راستای  ارتقاء اصلاح الگوی مصرف

4.   مدیریت خطر وکنترل ، حذف ریسک فاکتورهای خطردر راستای ارتقاء ایمنی بیماران و کارکنان وکنترل عوامل زیان آور کار جهت پیشگیری از بیماریهای شغلی و رویدادها

انتظار این است که مسئولین همه بخشها،با مسئولیت پذیری، مسیر حرکت تیم خود  را در راستای اهداف و استراتژی های بیمارستان تنظیم نموده وبا    بازنگری دوره ای سیستم مدیریت یکپارچه ،از بهبود مستمر خدمات در تمامی امور جاری اطمینان حاصل نموده و در اجرای استراتژی ها و استفاده از سیستم های مدیریت کیفیت  و خط مشی ها کلیه همکاران با حداکثر توان علمی و رفتار شهروندی ممتاز خود در اجرای دقیق قوانین وزارت بهداشت ودرمان ،قانون پنجم توسعه و قوانین کشوری متعهد وکوشا باشند .